Εκτύπωση

Η Επιτροπη? Προστασι?ας Ανηλι?κων αποτελει? συμβουλευτικο? ο?ργανο της Γενικη?ς Γραμματει?ας Εμπορι?ου και Προστασι?ας Καταναλωτη? βα?σει του α?ρθρου 7α του νο?μου 2251/94 και ε?χουν οριστει? ως με?λη της εκπρο?σωποι απο? το δημο?σιο τομε?α, την αγορα? και την ακαδημαι?κη? κοινο?τητα. Ε?ργο της Επιτροπη?ς ει?ναι να γνωμοδοτει? για συγκεκριμε?να προι?ο?ντα η? πρακτικε?ς που μπορει? να βλα?πτουν την ψυχικη? υγει?α των παιδιω?ν και να συμβα?λει με τις παρεμβα?σεις της στη διαμο?ρφωση ωφε?λιμων συνηθειω?ν, στα?σεων και συνειδη?σεων σε καταναλωτικα? θε?ματα.

Πιο συγκεκριμε?να, το ε?ργο της Επιτροπη?ς ει?ναι:

α) Η ε?κδοση γνωμοδοτη?σεων, με τις οποι?ες θα εισηγει?ται περιοριστικα? με?τρα στην κυκλοφορι?α προι?ο?ντων, που παραβαι?νουν τις σχετικε?ς με την ψυχικη? υγει?α των ανηλι?κων διατα?ξεις.

β) Ο εντοπισμο?ς γενικο?τερων πρακτικω?ν προω?θησης και δια?θεσης προι?ο?ντων, που ενδε?χεται να εγκυμονου?ν κινδυ?νους για τους ανηλι?κους και η ειση?γηση, ο?που κρι?νεται αναγκαι?ο, για την ε?κδοση κωδι?κων συρρυ?θμισης της πολιτει?ας με τους ενδιαφερο?μενους οικονομικου?ς φορει?ς η? και κανονιστικω?ν διατα?ξεων.

γ) Η ενημε?ρωση και ευαισθητοποι?ηση του κοινου? και ειδικο?τερα των γονε?ων-καταναλωτω?ν και των νε?ων, σε θε?ματα προστασι?ας της ψυχικη?ς υγει?ας των ανηλι?κων.

Η Επιτροπη?, με τη συνεργασι?α της Γενικη?ς Γραμματει?ας Καταναλωτη?, δε?χεται αναφορε?ς, καταγγελι?ες και ερωτη?ματα σχετικα? με ζητη?ματα προστασι?ας των δικαιωμα?των των ανηλι?κων καταναλωτω?ν (τηλεφωνικο? κε?ντρο: 1520, ιστοσελι?δα επικοινωνι?ας: www.1520.gov.gr, ηλεκτρονικη? διευ?θυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), προκειμε?νου να διερευνα? και να γνωμοδοτει? στο πλαι?σιο της αποστολη?ς της.

Επιπρο?σθετα, στον παρακα?τω συ?νδεσμο http://www.0-18.gr/downloads/Mhnyma-Epitropis-Prostasias-Anilikon_Dek201... παρε?χονται συμβουλε?ς προς τους γονει?ς για την προστασι?α της ψυχικη?ς υγει?ας των παιδιω?ν καταναλωτω?ν.