Εκτύπωση

 

ΘΕΜΑ: Παράταση Διαγωνισμού συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον »

 

                                             στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015

 

                                                            

 

            Σε συνέχεια του με αρ . Πρωτ.37149/Δ2/05-0302015 εγγράφου μας , σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον»,   που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη 2015,

 

παρατείνεται έως την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 η περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού στα σχολεία.

 

             Κατόπιν τούτου παρατείνονται και οι ημερομηνίες επιλογής και αποστολής των κειμένων των μαθητών ως ακολούθως:

 

Με το πέρας του διαγωνισμού, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα συγκεντρώσει τις συμμετοχές των μαθητών και θα συγκροτήσει τριμελή εθελοντική Επιτροπή Εκπαιδευτικών, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο άρθρο και θα το αποστείλει μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για να εκπροσωπήσει το σχολείο στον Διαγωνισμό.

 

Σε κάθε Διεύθυνση Δ.Ε. θα συσταθεί εθελοντική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Κάθε Επιτροπή Δ.Ε. θα επιλέξει τα τρία (3) καλύτερα άρθρα στην κατηγορία Γυμνασίου και τα τρία (3) καλύτερα άρθρα στην κατηγορία Λυκείου. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης τα συνολικά έξι (6) άρθρα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

 

Με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ορίζεται εθελοντική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε./Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικότητας ΠΕ02/Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων /Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπ/σης/Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η επιτροπή θα επιλέξει ένα άρθρο από κάθε κατηγορία- Γυμνασίου και Λυκείου-και θα τα αποστείλει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:        Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

                Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης

 

                Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

 

             Υπ? όψιν Πηνελόπης Σακκοπούλου (Γραφ. 1093 ? 1ος όροφος)

 

Επισυνάπτουμε την αρχική εγκύκλιο του Διαγωνισμού (2 σελίδες) καθώς και σχετικό υλικό (3 σελίδες).

 

 

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον »

                                             στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015

Σχετ.: έγγραφο με Α.Π. 3809/13-1-2015 του Τμ. Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

             Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη 2015 προκηρύσσεται Διαγωνισμός συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον», ο οποίος θα διεξαχθεί μεταξύ των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δύο κατηγορίες:

                             Α) κατηγορία μαθητών Γυμνασίου και Β) κατηγορία μαθητών Λυκείου.

             Καθώς το 2015 σηματοδοτεί τόσο την εκκίνηση των νέων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες όσο και τη χάραξη στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση, θεωρείται σημαντική η συμμετοχή των μαθητών σε μία δράση που θα τους ευαισθητοποιήσει και θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν ότι ανήκουμε όλοι σε μία κοινωνία με κοινά παγκόσμια προβλήματα.

             Η συμμετοχή έκαστου μαθητή θα έχει την μορφή σύντομου ενημερωτικού άρθρου ( 200 έως 220 λέξεις), το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να δημοσιευθεί σε σχολική εφημερίδα/περιοδικό, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και γενικότερα να συμβάλει στην πληροφόρηση για τα διεθνή αναπτυξιακά θέματα.

             Πληροφορίες σχετικά με τους νέους αναπτυξιακούς στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα ισχύσουν μετά το 2015 και τους τρεις βασικούς της άξονες: Περιβάλλον- Κοινωνία- Οικονομία παρέχονται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό υλικό με τίτλο «Πλαίσιο κατανόησης εννοιών». Περισσότερα στοιχεία για την κατανόηση της ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη μπορούν να αντλήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες:

https://europa.eu/eyd2015/en
https://europa.eu/eyd2015/en/content/about-2015
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deve/dv/eyd2015_/eyd2015_el.pdf

καθώς και τα εκπαιδευτικά υλικά του Συμβουλίου της Ευρώπης:

?COMPASS Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf)

?COMPASITO Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά

(http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf)

             Οι μαθητές ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους και εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον Διαγωνισμό, καλούνται να συντάξουν τα άρθρα τους κατά την διάρκεια δίωρου για την διάθεση του οποίου μεριμνά ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Το κείμενο γράφεται με ευανάγνωστα γράμματα σε φύλλο χαρτιού, στην κορυφή του οποίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη και το τμήμα του μαθητή καθώς και τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτά (επωνυμία, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail).

            

             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Δευτέρα 9 Μαρτίου έως Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, κατά τη διάρκειατων μαθημάτων και όχι ως κατ? οίκον εργασία. Θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί ενημέρωση/συζήτηση με τους μαθητές και παραπομπή στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές πηγές. Προαιρετικά μπορεί να διοργανωθεί και σχετική ομιλία προκειμένου να ενημερωθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές για τις βασικές έννοιες: Ειρήνη-Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ανάπτυξη-Αειφορία ?Διαπολιτισμικότητα, πάνω στις οποίες χτίζεται η έννοια του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη που συμμετέχει συνειδητοποιημένα στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων.

Με το πέρας του διαγωνισμού, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα συγκεντρώσει τις συμμετοχές των μαθητών και θα συγκροτήσει τριμελή εθελοντική Επιτροπή Εκπαιδευτικών, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο άρθρο και θα το αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για να εκπροσωπήσει το σχολείο στον Διαγωνισμό.

Σε κάθε Διεύθυνση Δ.Ε. θα συσταθεί εθελοντική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Κάθε Επιτροπή Δ.Ε. θα επιλέξει τα τρία (3) καλύτερα άρθρα στην κατηγορία Γυμνασίου και τα τρία (3) καλύτερα άρθρα στην κατηγορία Λυκείου. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης τα συνολικά έξι (6) άρθρα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015.

Με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ορίζεται εθελοντική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε./Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικότητας ΠΕ02/Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων /Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπ/σης/Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η επιτροπή θα επιλέξει ένα άρθρο από κάθε κατηγορία- Γυμνασίου και Λυκείου-και θα τα αποστείλει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

                Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

                Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης

                Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

             Υπ? όψιν Πηνελόπης Σακκοπούλου (Γραφ. 1093 ? 1ος όροφος)

              

                Με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται εθελοντική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν                                               Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών / Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων/ Εκπρόσωπος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης/ Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής/Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογος).

               Η επιτροπή θα επιλέξει τα τρία (3) άρθρα που θα βραβευθούν στην κατηγορία Γυμνασίου και τα τρία (3) άρθρα που θα βραβευθούν στην κατηγορία Λυκείου. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 8 Μαΐου 2015, με την ευκαιρία του εορτασμού στις 9 Μαΐου της Ημέρας της Ευρώπης.

               

                Θα απονεμηθεί Τιμητική Διάκρισησε όλους τους μαθητές που τα άρθρα τους θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας από τις δέκα τρεις Περιφέρειες της χώρας.

 

Tα άρθρα που θα υποβληθούν για συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν θα επιστραφούν.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες και το Δημόσιο.