Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Επικύρωση αρ πράξης συνεδρίαση συλλόγου 22/17-11-16

Σχολικός Κανονισμός

Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής πρέπει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Α. Υποχρεώσεις  των καθηγητών

Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές τους περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές πρέπει:

ü να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους,

ü να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης,

ü να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις υπέρ ή εις βάρος ορισμένων μαθητών,

ü να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολικού περιβάλλοντος ασκώντας , επί τοις ουσίας, γονική μέριμνα.

ü να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους.

ü  να επιδεικνύουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές,

ü  να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

Β. Υποχρεώσεις των μαθητών

1. Συμπεριφορά - Πειθαρχεία
Γενικά οι μαθητές πρέπει:

ü να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά,

ü να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα,

ü να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο,

ü να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου,

ü να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά,

ü να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτονομία; και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.

2. Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:00.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές μπαίνουν στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.

Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου ανοίγει μόνο για τους μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένοι και αυτό εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να την ανοίξει, διαφορετικά μπαίνουν στο σχολείο στο πρώτο διάλειμμα με ευθύνη του εφημερεύοντα καθηγητή.

Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στο σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.

Εφόσον μπει στην τάξη ο καθηγητής δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή.

Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην τάξη καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.

Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την τάξη χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία πρέπει να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, έξω από την τάξη.

Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Δεν επιτρέπεται συνεπώς αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, είναι υποχρεωμένος αμέσως να παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης.

4. Αντιγραφή σε διαγώνισμα

Η απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και. μηδενισμό του γραπτού. Στη συνέχεια υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος του μαθητή σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

5. Στην αυλή

Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές θα πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τις δραστηριότητές τους και ανταποκρίνονται με σεβασμό στις οποιεσδήποτε υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

6. Αυθαίρετη έξοδος από το Σχολείο

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης.

7. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο το σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

ü σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου,

ü δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων

ü διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

8. Κινητά τηλέφωνα

Δεν επιτρέπεται η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων - κτηρίων και υπαίθριων χώρων –και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο.

9. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών, δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στην σωματική και την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματος είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

10. Συμπεριφορά στην αίθουσα εκδηλώσεων

Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα.

11. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.

Μυτιλήνη 17/11/2016

  • Ο Σύλλογος διδασκόντων
  • Ο πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης
  • Ο πρόεδρος του 15μελούς συμβουλίου
  • Ο γραμματέας του 15μελούς συμβουλίου