Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Μαρούσι, 14/03 /2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ 23/42871/Δ4

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τα "ειδικά προσόντα απόκτησης διπλώματος Ηλεκτρολόγου
Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) και άδειας Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7)
"
»


Σας ενημερώνουμε ότι στα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνεται και το
επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,
ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων και ισότιμων με
αυτό τίτλων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6)
ολοκληρώνοντας θαλάσσια υπηρεσία διάρκειας 36 μηνών. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του τομέα
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων και ισότιμων με αυτό τίτλων έχουν τη δυνατότητα να
λάβουν
άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού ολοκληρώνοντας θαλάσσια υπηρεσία
διάρκειας
6 μηνών.
Για λεπτομέρειες οι υπεύθυνοι σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και οι ενδιαφερόμενοι
για τα "ειδικά προσόντα απόκτησης διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) και άδειας
Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7)" μπορούν να ανατρέξουν στο
Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 232/Α/20-
10-2014, Κεφάλαιο ΣΤ΄ άρθρο 16 και 17)
.
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς
όλων των τάξεων των Γυμνασίων και όλων των τύπων Λυκείων για τα ισχύοντα.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Εσωτερική Διανομή
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
Μαρούσι, 14/03 /2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ 23/42871/Δ4